Sren&Maggoth: Meglátni és megszeretni

Meglátni és megszeretni

Siegfried a nő gyönyörű arcát nézte; a kitágult, égszínkék szempárt, a finom metszésű, meggypiros ajkat. Sosem hitte volna, hogy megéri ezt a pillanatot: vére lángolt, szíve hevesebben vert a kolibri szárnyánál.
A nagydarab, túlsúlyos férfi sosem hitt a szerelemben, főleg nem első látásra. Komor, fekete szárnycsapásokkal repültek el felette az évek, miközben arcára ráncokat vésett a fájdalom és a lelkét betöltő üresség. Munkája során rengeteg nővel találkozott, de soha egyikük sem mozdított meg benne semmit. A könyörgő, máskor kihívóan kacér pillantások láthatatlan kőfalba ütköztek. Siegfried tette a dolgát, és haladt tovább végzete felé, átgázolva mindenen.
Lilianna azonban másnak bizonyult, mint a többi – meglátni és megszeretni a pillanat műve volt. Tekintete bátorságot és függetlenséget sugárzott; büszkén felvetett fejjel, dacosan nézett farkasszemet a férfiak uralta világgal. Siegfried rejtélyes dolgot érzett: lágyságot és valami megmagyarázhatatlan sajnálatot, melyhez hasonlót még nem tapasztalt. Nem tudta volna értelmesen megfogalmazni, miféle érzések kavarognak benne, de biztosra vette, hogy Lilianna kisujja körme is többet ér a világ minden kincsénél. Egyetlen pillantás a gyönyörű hölgy égkék szeméből maga volt a lüktető létezés, és a férfi rádöbbent, hogy idáig nem is élt.
„Szerelmes lettem” – fedezte fel hitetlenkedve, miközben gyengéden a nő felé nyújtotta izmoktól dagadó karját, akár valami úri körökből származó hódoló.
– Elviszem innét – suttogta szenvedélytől fűtött hangon, fel sem fogva, micsoda őrültséget beszél. – Nagyon messzire, és örökké őrzöm az álmát!
Lilianna döbbenten meredt rá, értetlenül keresve tekintetében az őrület jeleit; ám ott őszinte érzelmek lángoltak. Hirtelen mindent megértett: a férfi, akit a távolból oly gyakran látott, belészeretett. Akkor csak félelemmel vegyes tiszteletet érzett iránta, most viszont valami megmagyarázhatatlan vonzalmat. A tekintélyes alak napként izzó szeme olyan elragadtatást váltott ki belőle, amely átjárta lényének minden zegét-zugát. Sem az idő, sem a hely nem kedvezett a vallomásoknak, a nő szíve mégis hevesebben dobbant. Lehetséges ez? Mégis van remény?
– Uram, zavarba hoz… – rebegte halkan.
Nem mintha a körülöttük zsibongó hangzavarban bárki is fültanújává lehetett volna beszélgetésüknek. A kövezett téren rengetegen álltak; a zavarodott nő a tömeg kiszámíthatatlanul hullámzó morajlásában még zenét is hallani vélt. Szívének üteme azonban túlszárnyalta a dobok ritmusát.
– Kegyed a legszebb nő, aki valaha láttam – mormolta a férfi megremegő hangon. A szája kiszáradt a finom lepkeszárny-érintéstől, amellyel Lilianna hófehér kis keze a tenyerébe simult. Siegfried azon kapta magát, hogy ajkához emeli és megcsókolja a bájos kacsót. – Kérem, jöjjön velem! – könyörgött.
Lilianna büszke tekintete fájdalmassá vált, szemébe könnyek gyűltek.
– Bolonddá tesz…! – vádolta a férfit.
– Nem, nem, soha! Higgyen nekem! – Siegfried továbbra is hatalmas tenyerében tartotta a nő kezét, ujjainak gyengéd szorításával próbálva biztatni Álmai Asszonyát. – Jöjjön, szerelmem!
– Képtelen lennék… - vallotta be Lilianna, és a férfi kérges szíve összeszorult a látványra, ahogy könnycsepp gördült le szépséges hölgye arcán.
– Olyan lesz, mint az álom… Ígérem!
Lilianna megrendült mosolyt villantott lázban égő hódolójára.
– Hiszek magának – suttogta halkan, és miközben ajkát elhagyták a kimondott szavak, szinte látta őket kettejük közt a levegőben. Maga is megdöbbent rajta, mennyire komolyan gondolja azokat, pedig ez tökéletesen ellentmondott a józan észnek…
– Tudom, hogy a Sors nekem rendelte magát – szögezte le az óriás. – Ezentúl együtt kell lennünk mindörökké! Nem tudok többé a tekintete nélkül élni!
– Nincs kifogásom ellene – tudatta fülig pirulva Lilianna. – Ilyen férfi mellett mindig biztonságban érezném magam.
Siegfried csaknem kifinomult mozdulatokkal segítette fel az elébük kerülő falépcsőn. Gavalléros viselkedése füttyögésre ingerelt néhány naplopót, akiknek nem tetszett lovagiassága. Siegfried, aki egy mozdulattal agyoncsaphatta volna őket, miként az ebédlőasztalra szemtelenkedő legyeket szokás, tudomást sem vett róluk. A nő pillangóként emelkedett fel minden foknál, a férfi torkát pedig szúrós fájdalom kaparta, amely lassacskán a szemére is átterjedt.
– Nem lesz semmi baj – suttogta védence fülébe, mikor odaért mellé.
– Tudom – mondta vak bizalommal Lilianna, de a férfi tekintetén kívül sehová sem volt mersze nézni.
A nap könyörtelenül ontotta rájuk melegét. Siegfried elgyönyörködött választottja hattyúnyakának kecses ívében, mit sem törődve a pórusaiból ömlő verítékkel és a külvilággal. Megszűnt számukra a valóság, szemük csupán a másik látványát itta, az idő pedig lelassult körülöttük, mintha cseppfolyóssá vált volna a hőségtől.
Lilianna már a külső zajokat sem hallotta; a kívülállók arcát csupán elmosódott foltként érzékelve öntudatlanul lépkedett, amerre a férfi vezette. Siegfried mereven nézte szerelmét, akárha valami műalkotást bámulna; szeme résnyivé szűkült, ahogy minden áhítatát egyetlen mozdulatba sűrítette.
Mindez órákkal ezelőtt, pontosan délben történt, de a férfi tudatában még mindig friss emlékként vibrált minden apró mozzanat. Siegfried a fogadó olcsó bútorzatú szobájában ült, ahová a fogadós málé fia vezette fel érkezésekor, miután atyja távol volt, hogy hivatalos ügyeket intézzen. Siegfried, amint magára maradt, álmodozva merült el kedvese égszínkék szembogarának látványában.
– Látod, szerelmem? – A férfi nyúlósnak érezte saját hangját, mintha a szavak megolvadtak volna a torkában. – Nincs semmi baj, itt vagyunk mindketten.
Lilianna nem válaszolt, mintha sérelem pecsétje forrt volna ajkára.
– Hallgatsz? – kérdezte csalódottan Siegfried, miközben gyanús pára felhőzte el tekintetét. – Talán megbántottalak?
A nő szája csupán keskeny vonalnak látszott . A férfi szíve összefacsarodott a kíntól és a szenvedélytől.
– Hiszen imádlak – nyögte elfúló hangon. – Két szemed tiszta, rebbenetlen északi tó, hegyek rejtekében; hajad arany zuhatag… Ne hagyd, hogy gyötrődjek, egyetlenem!
A kocsmáros inas-teendőket ellátó legkisebb fia ezt a pillanatot választotta, hogy kopogás nélkül benyisson a szobába, de rögtön ki is fordult onnét, mintha feketemiséző ördögöket talált volna odabent. Mire a földszintre ért az apjához, bőre úgy kifehéredett, mint a tisztaszoba frissen meszelt fala. Arcvonásain zavarodottság gyűrt értetlen redőket.
– Mi lelt, Rolfe? – apja hangjában aggodalom csengett.
A középkorú, sokat tapasztalt férfi, akit Arnold Hansennek hívtak, látott már embereket hasonló állapotba kerülni – azok általában holtak szellemét vagy lidércet láttak a misztikus sötétben.
– Az a nagydarab férfi odafent… – makogta az inas.
– Igen – mondta megnyugtatóan kocsmáros, ügyelve rá, hogy a fia ne érezzen türelmetlenséget a hangjában. – Mi van vele?
– Egy nővel beszélget… – dadogta Rolfe remegve, vértelen ajakkal.
A kocsmáros tudta, hogy ivadéka még nem kóstolta a testi szerelem örömeit egyetlen fehérnéppel sem. Talán olyasmi tárult a szeme elé, amit tapasztalatlansága révén félreérthetett, azt gondolván, valami szörnyen erőszakos dolog történik, miközben az a nagydarab fickó beilleszti a micsodáját a visongó pórnép lába közé.
Végül a fiú nagy nehezen beszámolt róla, mit látott, noha úgy kellett mindent harapófogóval kihúzni belőle. Arnold összerázkódott az undortól. Ha utóda igazat mondott, a következmények nagyon rossz fényt vethettek a fogadóra. Mindenképp utána kellett járni a dolognak.
– Mutasd! – vetette oda a langaléta kamasznak nyersen. – Ha becsaptál, szíjat hasítok a hátadból, Isten engem úgy segéljen!
Rolfe megszeppenve szedte előtte a lábát, görnyedt hátáról lerítt, hogy még apja kutyakorbácsát is szívesebben venné, mint hogy visszamenjen az ominózus ajtóhoz. Amikor odaértek, csak hangtalanul mutogatott a szobára, amelyikben a tagbaszakadt vendéget elszállásolta.
Arnold mordult egyet, és feltépte az ajtót.
Siegfried felnézett a kocsmárosra, szemében könnycseppek prizmái törték meg a fényt. Tekintetében őrület, szenvedély és keserűség vibrált. Védtelennek tűnt, mint egy kisgyerek; Arnoldot mégsem a termetes férfi nyilvánvaló gyötrelme rázta meg leginkább, hanem ami az asztalon várakozott rá, hogy megpillantsa végre...
A kocsmáros jó ideje gyanította a brutális külsejű, zárkózott ember foglalkozását, aki csak akkor bukkant fel a városban, ha a Liga vagy Inkvizíció halálos ítéletet rótt ki egy-egy szerencsétlenre. A hóhérmesterség sosem tartozott a legnépszerűbb hivatások közé. Ha valakiről kiderült, hogy ő lapul a csuklya mögött, az egyszerű emberek gennyes fekélyként taszították ki maguk közül az illetőt.
A fekete álarc hanyagul odavetve hevert az asztalon, beigazolva gyanúját – és akadt ott még valami, amitől a sokat látott Arnold gyomra felkavarodott, gyökerestül irtva ki a szánalom legapróbb kis szikráját is a lelkéből a lassan előre-hátra hintázó elmeháborodott iránt. Rolfe igazat mondott, állapította meg a fogadós összeszorult szívvel.
A szúette tölgyfaasztal közepén, alvadt vértócsába dermedve egy levágott női fej árválkodott, a szoba elborult tudatú lakója pedig a valamikor élettel teli szempár üveges kékjébe meredve érthetetlen szerelmes szavakat motyogott. Aztán egyszerűen sírva fakadt; vad, vonító kínnal, mint a párját vesztett állat. Taknya-nyála egybefolyt, és csak zokogott megállíthatatlanul; úgy tűnt, nem fogja abbahagyni, egészen az idők végezetéig.

5
Te szavazatod: Nincs Átlag: 5 (4 szavazat)

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

p, 2009-09-04 22:04 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Maggothnak már mondtam, hogy a poén alig két bekezdéssel a vége előtt esett le. Végletesen hülye vagyok.
A pontosvesszők túlzottan nagy arányát kifogásoltam (kifogásolom), meg valahol a dialógnál volt egy szóhasználati zavar (vagy szórendi probléma, vagy szótévesztés... nem találom most), de alapvetően kellemes, csattanóra épülő történet. A tipikus ujjból kirázott. Valami belső feszültséggel, de az is lehet, hogy képzelődöm.
EK ripsz. Ropsz.
_____________________
Dr. Bloody Dora

p, 2009-09-04 22:15 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
Dehogyis, csak szerencsére te is öregszel :D
A pontosvesszők az én mániám újabban, majd visszább veszek belőlük.
Mit értesz belső feszültség alatt, azonkívül, hogy nem a külsőt? :D
Mondjuk az jó, ha egy írásban van feszültség.
Szerintem.
De aztán nem tudom...
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

h, 2009-09-07 07:07 Sren

Sren képe

Köszi, Dóra. Ez tényleg az, aminek látszik: egy puszta szórakozásból elkövetett ujjgyakorlat. A pontosvesszőkért ezúttal - csodák csodája - tényleg nem én vagyok a hibás. :D A szórendbe több helyütt is bele tudnék kötni, valamint két helyen is vannak szellemképes szavak, de mivel így kora reggel még a ˝termetest˝ is ˝tetemes˝-nek olvastam, biz' Isten nem merek kötözködni magammal. :)
EK szerint senki más sem. :D

h, 2009-09-07 08:01 Sütiszörny

Sütiszörny képe

Én végig azon gondolkodtam, hogy vajon mi sül ki a dologból, de egészen a befejezésig nem jöttem rá. Bevallom a szárnyakat idéző hasonlatok és az emelkedettség egy kicsit megzavart. Kezdtem azt gyanítani, hogy a szereplők nem is emberek, hanem pillangók, manócskám, vagy tudom is én mik lesznek. De ennek túl sok minden ellentmondott, így el sem tudtam képzelni, hová fogtok kilyukadni. :)
(EK.: fejet. :D Úgy tűnik ő hamarabb rájött. :D )
__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

h, 2009-09-07 08:20 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
Igyekeztünk oda kilyukadni, ami nem magától értetődő, bár belátom a pillangók és a manócskák sem
azok :D
Én meg idáig végig azon gondolkodtam, hogy vajon Dórán kívül elolvassa-e még valaki a sztorit?
Most bevallom, megnyugodtam, a méla csend és hullaszag általában zavaróan hat rám :D
EK: FUCCS na ja, már arra gyanakodtam, hogy befuccsoltunk.
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

h, 2009-09-07 08:28 Sütiszörny

Sütiszörny képe

Már korábban is el akartam olvasni, de tegnapelőtt piáltam, tegnap meg másnapos voltam, így csak most nyílt rá lehetőségem. :D
__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

h, 2009-09-07 08:30 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
Nem számonkérés volt :D
Az fő, hogy magadhoz tértél :D
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

h, 2009-09-07 08:48 Sren

Sren képe

Hmm, no igen, elgondolkodtató. Talán a középkori környezet erőteljesebb kidolgozása érthetőbbé tette volna a szárnyaló érzelmeket - ugyanakkor magától értetődővé a helyzetet, és akkor nem ült volna ennyire a jó öreg Maggoth-os csattanó. :D
(Macskajaj? Meredek volt a hétvége ebből a szempontból, szóval ma szigorú léböjt-kúra figyel be itt is. :D)

h, 2009-09-07 10:46 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
Rendben Mihály, azt fogjuk tenni. Sren mélben már egy csomó gondolatát
átküldte nekem, de még feldolgozás alatt állnak. Ezt csak próbából írtuk, hogy
addig is teljen az idő :D
Lesz ez még jobb is biztosan, sőt egy nap talán még irodalmi értéket is sikerül majd
létrehoznunk. De ha nem, hát nem, akkor legfeljebb csak szórakoztatóak leszünk. :D
Köszönjük, hogy elolvastad és véleményezted.
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

h, 2009-09-07 13:23 Györeizé

Györeizé képe

Csesszétek meg az ujjgyakorlataitokat, jólvan? :D Komolyan, baromi frusztráló, amikor egy ilyen mű (francokat mű, valódi) alatt olyat olvasok, hogy "ujjgyakorlat", meg hogy "csak kipróbáltuk...". Ezentúl Istenbiz nem fogom olvasni a saját műveitekhez írt kommentjeiteket. :P
"szíve hevesebben vert a kolibri szárnyánál" - gyönyörű
"Komor, fekete szárnycsapásokkal repültek el felette az évek" - dettó
"A nagydarab, túlsúlyos férfi sosem hitt a szerelemben, főleg nem első látásra" - ez viszont picit kacska nekem; úgy hangzik, mintha első látásra nem hitt volna a szerelemben, vagy ilyesmi. Nehéz összevonni egy mondatba, tény.
Nem is tudom, mit mondhatnék, azon kívül, hogy köszönöm. :) Eltaláltátok azt a pontot, ahol még nincs túlzásba víve a líraiság, nem lesz művi az egész, hanem pont, hogy... Pont, hogy baromira tetszik. :) És... Bocs, ha furán hangzik, meg nem sértésnek szánom, de ez az írás olyan, hogy nem érdekel, mi az író szándéka vele, vagy mi a háttér, mert ez az írás él, saját élete van, bármit is gondoljon róla a saját alkotója; kikapcsol a szokásos "érteni akarom, összekapcsolom minden mással, helyére rakom" gondolkodásomból, és csak és kizárólag önmagára irányítja a figyelmem. És ezt szeretem. És ezért nem érdekel az sem, hogy ti mit gondoltok róla. :P ;) :D
Sajnálom, hogy szóban nemigen tudom méltatni az írást, fogadjatok el egy ötcsillagot helyette.
És kérünk még ilyet. Sokat.
___ Az vagy, ami megesz. ___

h, 2009-09-07 13:34 Ndy

Ndy képe

Azon túl, hogy erőtlen, elcsépel és giccses. A "csattanó" pedig illogikus, nincs előkészítve.

h, 2009-09-07 13:43 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
Igaz, ami igaz, Ndy, ráadásul még szex sem volt benne :D
A saját vermembe hullottam bele.
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

h, 2009-09-07 13:54 Ndy

Ndy képe

Ahhoz jellemeket is kellett volna ábrázolni, hogy érdemes legyen szexet írni bele. A "szalmabábuk szeretkeznek" című műalkotás elég érdektelen. Szerintem olvassátok át miyoku levágott fejes korai zsengéjét, mert valahogy úgy kéne megalkotni valakit, akinek indíttatása van arra, hogy megtegyen egy ilyen cselekedet.
Gyerekek, ez az állatorvosi ló esete, hogyan nem kell novellát írni.

h, 2009-09-07 14:10 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
Ha te írhatsz jellemeket szex nélkül, fater, én is írhatnék szexet jellemek nélkül, de nem
tettem (noha elismerem, rácuppantam az ötletre, lehet, hogy összehozok majd egy ilyet is).
Olvastam ama zsengét, de a levágott fejen kívül nem sok párhuzamot vélek felfedezni. Ott egy
retardált vallási fanatikusról van szó, itt meg egy érzelmileg kiégett emberről, akinél a
hivatástudat szembekerül a frissen felfedezett érzelmek, teljesen ismeretlen terepével.
De kár magyarázni, ha nem tudtál lelkileg azonosulni egy érzelmileg elsivárosodott figurával,
hát nem tudtál, van ilyen.
Kelleni nem kell, de lehet...
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

h, 2009-09-07 14:22 Ndy

Ndy képe

De hol érezzük a történetben, hogy itt egy kiégett emberről van szó? És ha kiégett, miért vágja le a fejét a csajnak? Ahhoz, hogy levágja, indulatok, meggyőződés, vagy ok kéne. Hivatástudat? Na, ne má' :D A pék pedig a Balaton partján nyaralás közben kenyeret gyúr az iszapból, nem? Van, aki egyszerűen csak beteg, de ezt sem érzem ki a sztoriból, pedig az lenne az egyedüli válasz erre, ergo él az említett párhuzam. Viszont az írás háromnegyedében elkövetett tömény giccs ezt baromira keresztbeveri. (ráadásul, még a giccses hasonlatokban sincs semmi eredeti, máshol már ezerszer olvastam őket)

h, 2009-09-07 14:44 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
"Komor, fekete szárnycsapásokkal repültek el felette az évek, miközben arcára ráncokat vésett a fájdalom és a lelkét betöltő üresség." - ez a rész talán utal valamelyest a kiégettségre,
hacsak nem vigyorgó acidfejekre asszociálsz általa, mert akkor valami durván el van cseszve.
Pont azért vágja le a nő fejét, mert szanaszét frusztrálta a melója, ellenkező esetben nem félne
a számára oly idegen dolgoktól, mint a szerelem.
Különben, ha te hóhér lennél, mégis mi a frászt
csinálnál, ha a vérpad lépcsője előtt zúgnál bele a csajba? Odaszólnál, hogy nóta állj, én most
felmondok, és lelépek a spinével, ha nem gond? Csak az maradna, hogy a lehető legprofibban végig
csinálod a dolgot, mivel nincs nagyon visszaút. Meg végül is évtizedek óta te vagy a hóhér, mi mást
tehetnél?
A giccs mindenkinek más, de a valódi giccs nem olyan rossz, mintha maga a Sátán evilági
megtestesülése lenne. Ha valamiben kicsit több van, az lehet, hogy neked már jujj, másnak viszont
fel se tűnik.
De ne merüljünk bele, hogy te kérdéseket teszel fel, én meg válaszolgatok; neked nem jött be, és
slussz. Vitázni felesleges, én is vagy feketén, vagy fehéren látom a dolgokat, ha valami nem tetszik,
akkor kurvára nem tetszik, mondhat akárki, amit akar. Ennyi.
Most megyek iszok egy sört :D
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

h, 2009-09-07 15:56 Sütiszörny

Sütiszörny képe

Azt hiszem, valamit hozzátennék. Tulajdonképpen csak most jöttem rá a hiányára, ahogy a hozzászólásokat olvastam. Nem derült ki egyértelműen, hogy a nő egy - hogy is mondjam - kuncsaftja volt a főhősnek. Pedig ez az értelmezés szempontjából nagyon lényeges, mert mint látható komoly kérdéseket vet fel. Valóban nem mindegy, hogy azért csapta le a fejét, mert elítélték a nőt, és így kellett tennie, holott beleszeretett, vagy pedig az ítéletvégrehajtói meló deviáns magatartásokat eredményezett meghasonlott lelkében (Ó, mily költői voltam. :D ). Az előző eset sokkal drámaibb, a második talán már nem annyira érdekes (Bár az elsőt verziót megtámogatva jó sül ki belőle.).
Szerintem, és ezt most alátámasztották a szavaid, az első változatról van szó. Ez sejthető ugyan abból, hogy hóhér az illető foglalkozása, de a drámaiság szempontjából, mivel pont erre éleződik ki a történet, nem elegendő, ha az olvasó ezt csak gyanítja. Ezt egyértelműbbé kell tenni, hogy átérezhetőbb legyen a tragédia, melyet a hóhér áterez, amikor kénytelen végezni egy olyan személlyel, akibe beleszeretett.
__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

h, 2009-09-07 16:08 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
"Munkája során rengeteg nővel találkozott, de soha egyikük sem mozdított meg benne semmit. A könyörgő, máskor kihívóan kacér pillantások láthatatlan kőfalba ütköztek. Siegfried tette a dolgát, és haladt tovább végzete felé, átgázolva mindenen."
Süti, burkoltan közlöm a dolgot, de azt mégse írhatom oda, hogy különben azért ilyen mufurc a
csóka, mert a vérpadon ütközik a csajszikkal. Ha ezt jobban egyértelműsítem, oda a feszkó. :D
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

h, 2009-09-07 16:42 Sütiszörny

Sütiszörny képe

Igen, de ezt a legelején írtad. Ekkor még tudtuk, hogy mi a foglalkozása, így az embernek nem is esett le, hogy ennek később mekkora jelentősége van, és később talán már nem is emlékezett rá. Én legalábbis így voltam vele, különben nem gondolkodtam volna manókban és bogarakban. Mire az olvasó eljut odáig, hogy megtudja, hóhér a főhős, az elején ez a burkolt megjegyzés már kimegy a fejéből.
Később kellene valahol ezt tudatosítani, és persze erre tökéletesen megfelel egy ilyen forma, ahogy ezt is írtad, sőt jobb is, mintha egyértelműen odaírod: hopp, leesett a feje. :)
__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

h, 2009-09-07 16:55 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
Nem írtam, írtuk - ez a mű Srené is jócskán.
Hát, de akkor meg elvonatkoztatsz a manóktól meg a lepkéktől, és elmarad a
döbbenet. Így meg visszatekintesz kicsit, és hoppá, hiszen mondták, mi van, csak
nem tűnt fontosnak :D
Egyébként valahol jóval a vége előtt is akad egy árulkodó mondat, ami nyilvánvalóvá
teszi, hogy valami nem stimmel: "Siegfried a fogadó olcsó bútorzatú szobájában ült,
ahová a fogadós málé fia vezette fel érkezésekor, miután atyja távol volt,
hogy hivatalos ügyeket intézzen."
Nőről szó sem esik, utána mégis a szemét nézegeti a szobában.
Tulajdonképp mindent előre elárultunk ám :D
EK: FELE Igen, félig Srené :D
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

h, 2009-09-07 17:03 Sütiszörny

Sütiszörny képe

Lehet, hogy neked van igazad. Nem is tudom, talán ez egy olyan novella, amit kétszer kell elolvasni, hogy minden a helyére kerüljön. :)
__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

h, 2009-09-07 17:08 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
Az olyan, mint másodszor megnézni a Hatodik érzéket, de megkísérelheted,
ha van kedved :D Én elég sokszor elolvastam, de az nem csoda.
A Hatodik érzékes duma a poén ismeretére utal, mielőtt valaki azt
feltételezné, hogy M. Night Shalaymanhoz mérem magunkat :D
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

h, 2009-09-07 17:17 Sütiszörny

Sütiszörny képe

Shalayman! Nagyon szeretem a filmjeit! :) De kimondani és leírni sem tudom a nevét. :-? (Most is csak bemásoltam tőled. :D )
__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

h, 2009-09-07 17:04 Ndy

Ndy képe

Lynch jut eszembe, amikor a filmhez külön négyórás videokazettán adta ki a magyarázatot - igaz, az szándékosan volt megkeverve :D
EK: IGYAD... iszom :D

h, 2009-09-07 17:12 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
Hát ja, de kicsit többet keres a baromságaival, mint mi :D
Véletlen keverésben viszont jó vagyok, ismerd el!
Na, erre igyunk! :D
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

h, 2009-09-07 17:16 Ndy

Ndy képe

Alkohol és energy-drink játszik épp, úgyhogy hajrá neked is :)

h, 2009-09-07 17:57 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
Itt ugyanaz a szitu :D
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

h, 2009-09-07 13:41 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
Örülök, hogy így átjött neked ez a kis szösszenet Györeizé, noha semmiféle irodalmi értéket
nem képvisel :D
Hálás köszönet a csillagokért!
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

h, 2009-09-07 15:23 Smilezolika

Smilezolika képe

Pfuj, csúnya, undok hóhér, és szegény, ártatlanul bántalmazott néni. Én a nőnek drukkolok, remélem a végén megmenekül.
Jó lett, amit onnan tudok, hogy egyrészt kipirult meggy ajkaim csak úgy pihegtek az izgalomtól, a felétől pedig már fogadásokat kötöttem magammal, hogy vajon mi lesz a vége, és elvesztettem.

h, 2009-09-07 15:34 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
A nő megmenekült, nem kell együtt élnie egy volt büntetés végrehajtási alkalmazottal :D
Mit tippeltél a végére, happy endet?
Neked tetszett a giccsparádé, a jellemek indokolatlan hiányának ellenére is? 8O
Te vagy az én emberem, ha indulsz a választásokon, rád szavazok! :D
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

h, 2009-09-07 16:06 Smilezolika

Smilezolika képe

Hát ja. A giccstől többnyire bevizesedik az agyam, kivéve, ha a sztori abszurd. Ez pedig mondható annak, ezért tudtam lábon kihordani a kolibris részt. Az elején émelyegtem is kissé - bevallom -, de aztán meggyőztem magam, hogy ez a Maggoth kolléga csak nem hülyült el teljesen. Aztán a végére persze kiderült, hogy de, csak másképp.

h, 2009-09-07 16:11 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
Az abszurd giccs, mint műfaj, nagyszerű, kiaknázatlan lehetőségeket rejt magában.
Örülök, hogy a kolibriszárnyak után tünetmentes maradtál :D
Nyugodj meg, totál hülye vagyok :)
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

h, 2009-09-07 16:16 Smilezolika

Smilezolika képe

Hm, abszurd giccs. El fogok rajta gondolkozni.

h, 2009-09-07 16:18 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
Ez már harci szellem, katona! :D
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

k, 2009-09-08 08:59 Sren

Sren képe

Látom, egész szépen elbeszélgettetek, míg engem (szerencsére) nem engedett fel a portál. Nem is tennék hozzá semmit. Köszi mindenkinek, aki elolvasta, és bocs a gyomorfekélyért; mint tudjuk, ez utóbbi kínjait a sör hathatósan enyhíti. :)

cs, 2009-09-24 18:31 James A. Wal

James A. Wal képe

Navégre! Egy hete, - van az már kettő is - hogy elolvastam, de azóta sem tudtam lereagálni. Kapjátok az ötöst. Szépen kivitelezett novella, bár nálam egy picit rontott a dolgon hogy amikor az úriember felvezette a hölgyet a falépcsőn már tudtam itt bizony kivégeznek. De ebben az esetben a hiba az én készülékemben volt. :D
_______________________________________________________________
"Semmi sem tesz átlagosabbá annál a vágynál, hogy különleges légy..."
William Shakespeare

cs, 2009-09-24 18:39 Sren

Sren képe

Köszi, James; bár leginkább Maggoth-é az érdem. :) De amennyit mosták a fejünket érte, egész jólesik pár barátságos szó, köszi! :)

cs, 2009-09-24 20:12 James A. Wal

James A. Wal képe

Ja még egy plusz jópont, - el is felejtettem... hát ilyet - hogy képtelen voltam elkülöníteni, hogy ki mit írt. ;)
_______________________________________________________________
"Semmi sem tesz átlagosabbá annál a vágynál, hogy különleges légy..."
William Shakespeare

cs, 2009-09-24 20:28 Sütiszörny

Sütiszörny képe

Jaj, te buta! Sren írta az "a" betűket. Maggoth a "b"-ket. A "c"-t megint Sren, és így tovább. A vitákat csak a nagybetűk, és az egyéb írásjelek képezték. :D
__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

cs, 2009-09-24 20:44 Sren

Sren képe

A későbbi vitákat meg a beígért bitófa jellemezte... :D (Jajjmár, Süti, most lebuktattál! Mindenki megtudja, hogy nekem csak minden második betű megy. :()

p, 2009-09-25 13:26 Dom Wolf

Dom Wolf képe

Először elkövettem azt a hibát, hogy túl gyorsan futottam át, akkor nem is kommenteltem, nem fogott meg eléggé, de nem bánom, mert így most mégegyszer elolvastam.
Engem két dolog zavart: az egyik a nézőpontváltás volt a nőnél, sokkal kiváncsibb lettem volna, hogy hogyan nézne ki a benne lejátszódó folyamat a férfi szeméből. Bár, lehet, hogy úgy túl befordultnak tűnt volna.
A másik az volt, hogy csak a végén jött az információ, mikor játszódik, így képileg össze-vissza lebegett.
Hogy amúgy milyen? Ha egy néma ötössel leírom, úgy elég pontos ? :D
________
"Csak szidj. Előbb utóbb legyengülök, és elbukom.
Most szidd a hazád. Szidd a világot."

p, 2009-09-25 13:39 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
A nő szemszöge már levágott fejként lett volna igazán érdekes, mert mint
a Vérfagyasztó című Tarantino-filmből megtudtam, a fejek levágás után még
tudnak beszélni :D
Szándékosan titkoltuk az infót a korról, igazából direkt volt a lebegtetős fíling,
hogy a romantikus atmoszféra hihetőbb legyen.
Néma ötöst csak süket bólogatással tudok megköszönni :D
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

p, 2009-09-25 14:19 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Átlag 40 másodpercig él még az agy a levágás után, de akkor sokra nem futja, mert már elájult a sokktól (a különféle receptorok azonnali elvesztése kissé kikészíti a központokat). A Sin Cityben is volt egy kedves kis levágott fejes beszélgetés (az mondjuk nagyon beteg)... :P
(Egyébként a beszéd természetesen némajátékként értendő, elvégre tüdő nélkül nehéz. De amúgy a belső nézőpont megvalósítható, mivel tényleg érez! Már amit... valószínűleg annyi lenne, hogy "jááááááááj".)
EK valamiért Lenin apánkat (már akinek az apja, nekem, köszönöm szépen, nem) ajánlja, noha ő bebalzsamozva fekszik, nem hiszem, hogy a témához túlságosan hozzá tudna szólni.
_____________________
Dr. Bloody Dora

p, 2009-09-25 14:26 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
Mekkora poén lenne egy novella, amelyben egy levágott fej csupán ennyit mond, hogy
"jááááj", aztán vége a sztorinak. Mondjuk tüdő nélkül nem is lehetne túlzottan nagy
lélegzetvételű történetet kerekíteni belőle :D
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

p, 2009-09-25 14:31 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Nem mondja, gondolja. ;)
_____________________
Dr. Bloody Dora

p, 2009-09-25 14:34 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
Ja igen, és az lenne a címe, hogy Negyven másodperc :D
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

p, 2009-09-25 20:03 Sütiszörny

Sütiszörny képe

Most poénkodtok vele, de megjegyzem: ez egy baromi jó novellaötlet, egy kiváló címmel! Írja meg valaki gyorsan!
__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

p, 2009-09-25 20:16 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
Neked adom Süti, aztán, ha a tied kész, megírom az én változatomat! ;)
EK szerint addigra mindkettőnknek URNA lesz az új lakóhelye :D
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

p, 2009-09-25 20:24 Sütiszörny

Sütiszörny képe

Nem nagyon van rá időm. :( Sem energiám. :( Írd meg csak te nyugodtan. Nagyon ritkán fordul elő mostanában, hogy hozzáfogjak az íráshoz. :(
__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

p, 2009-09-25 20:28 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
Ezt sajnálattal hallom, bár túl sok időm nekem sincs a pályázatdömping miatt!
Elkapott valami őrület, szinte mindenre megpróbálok nevezni, amire csak tudok.
Ha gépközelbe kerülök, alig mászok le a billentyűzetről, ezt szegény Sren is
tanúsíthatja. Szedd össze magad Süti, menni fog, csak akarni kell! :)
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

szo, 2009-09-26 08:40 Sütiszörny

Sütiszörny képe

Á, már vagy 1 éve ezzel küzdök. :(
__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

p, 2009-09-25 14:41 Ndy

Ndy képe

Amennyiben igaz, hogy lepereg előtte az élete, akkor a Háború és béke terjedelménél kevesebbel aligha érhetnéd be.

p, 2009-09-25 14:48 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
Az attól függ, itt lép színre a relativitás, különben meg van akinek
az élete elfér egy recepten is, pl. én se mondhatom el magamról, hogy
izgalmas események sorozata az életem :D
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.