3/2. script - Maggoth

Erenike

Az istenítéletnek alávetett lány kődarabként zuhant a habok közé. Nergasz püspök az üresen kongó nicosai templom tornyából szemlélte a távolból is lehangoló látványt, miközben keserűség telepedett a szívére. A galambősz hajú, finoman metszett arcvonású egyházi méltóság lelkét acéltűként döfte át a fájdalom, az idős férfi máskor áthatóan villogó kék szeme könnybe lábadt a gyötrődéstől.
A megtört püspök korántsem ilyesfajta végkimenetelre vágyott, amikor megkezdte titkos találkáit Erenikével. A férfi lelki szemével maga előtt látta azt a sorsdöntő, s egyben csalfa beszélgetést, melynek során belerángatta a harcába a lányt.
- Te az én törvénytelen utódom vagy, gyermekem – hazudta neki megjátszott szégyenkezéssel. – Sem az egyházi, sem a világi hatóságok nem néznének el egy magamfajta embernek ilyen pokoli botlást. Anyád azt hiszem, a Sátán ágyasa volt, mert szándékosan portám küszöbére rakott csecsemőként, hogy gúny tárgyává tegyen. Én gyengeségemben úgy tettem, mintha egy vadidegen árvát fogadnék örökbe, akihez semmi közöm. Nagyobb korodban szolgálóként helyeztettelek el a Merhuuvius-birtokon, ahol feltűnés nélkül szemmel tarthattam fizikai és lelki fejlődésedet. Mindez olyan titok, amely mindkettőnk bukását okozhatná, mert ha kitudódna, akkor máglyán végeznénk.
- Senkinek sem fogok beszélni róla, atyám! – fogadta pírral az arcán Erenike. – Megesküszöm az Úr nevére!
- Nem – rázta meg a fejét gyorsan Nergasz -, én épp az ellenkezőjét akarom. Őszinte leszek veled, lányom, Nicosa fényes felszíne alatt sötét szekták lapulnak. E megátkozott falak közt hemzsegnek a valódi boszorkányok, de nagyon jól leplezik kilétüket. Rengeteg az ártatlan áldozat, miközben képtelenek vagyunk a valódi bűnösöket kiszűrni. Egyházam vétlen asszonyokat és lányokat öl a tóba, sokszor pusztán csak a rosszakaratú szomszédok feljelentései miatt, míg a pokol igazi szolgálói meghúzzák magukat az árnyak között. Én a valódi ellenséget akarom, s múlt éjjel isteni jelet kaptam, hogy ebben te leszel az eszközöm. Hintsd el a pletykát, hogy egy bukott pap törvénytelen gyermeke vagy, ami nem is áll távol a valóságtól, és ha csakugyan létezik boszorkányszövetség Nicosában, akkor biztosan felfigyel rád. Azt akarom, hogy amikor megkörnyékeznek, hogy a soraikba csábítsanak, ne állj nekik ellent, lépj közéjük, és fürkészd ki titkaikat! Vállalod ezt a veszélyes megbízatást, lányom?
- Igen, ha kéred, atyám! – vágta rá Erenike gyermeki elszántsággal.
A lánynak sejtelme sem volt róla, hogy a képmutató Nergasz hazudott neki, mert valójában sosem fűzte össze őket vérkötelék. A püspök főzte ki a rokonságukról szóló mesét, amikor meglátta otthona előtt az apátlan-anyátlan árvát. Isten küldte ajándékot látott a zokogó csecsemőben, akit idővel felhasználhat az Anthea ellen.
Anthea!
Oly sokszor hallotta a félve suttogott nevet – a várost láthatatlan fonadékkal átszövő, misztikus boszorkányszövetségét, melyhez sosem vezettek nyomok. Nergasz jól tudta, hogy létezik a páholy, amelynek tagjai mágikus hatalmukkal kedvükre formálják a valóságot. A püspök régóta fente rájuk a fogát, de Erenike kihasználása előtt fikarcnyival sem került közelebb hozzájuk. Majd két évtizednyi várakozásba telt, mire az Anthea végre ráharapott a csalira. A boszorkányok elhitték a lányról, hogy a püspök törvénytelen gyermeke, talán azért, mert maga Erenike is hitt benne.
- Befogadtak, atyám! – újságolta egy későbbi találkozójukon a férfinak. – Az arcukat még maszk mögé rejtik előlem, de gyanítom, hogy rövidesen az egyik legnagyobb titkuk birtokába jutok.
- S mi volna az? – kérdezte felvont szemöldökkel Nergasz.
- Még nem tudom – ismerte el a lány -, de a beavatáshoz van köze, amely után egy jelölt teljes jogú taggá válhat. Én magam is az lettem, és közeledik a nap, amikor egyértelmű választ adhatok.
- Remélem, igazad lesz!
- Ó, az lesz – bólintott Ereniké. – Azt állítják, hogy látni fogom az igazságot, ha átesek a rituálén, s minden rejtett tudásuk megnyílik előttem. Akkor már álarcot sem fognak hordani, mert tekintetem úgy is áthatolna maszkjukon.
- Legyen meg az Úr akarata! – fohászkodott Nergasz. – Minél hamarabb ügyünk végére jársz, annál kevesebb ártatlannak kell a tóba vesznie!
Ám a kecsegtető kilátások ingatag építménye összeomlott a végzet váratlan csapása alatt. Olyasmi történt, amit a számító és dörzsölt püspök nem kalkulálhatott be előre számításaiba. A Merhuuvius-birtokon dolgozó egyik irigy cseléd beárulta boszorkányságért Erenikét – nem is alaptalanul, hiszen a lány jó ideje az Anthea jelöltjei közé tartozott. Az egyházi gépezet a vád alapján habozás nélkül lesújtott a tőle megszokott precizitással, amely ellen még maga Nergasz sem tehetett semmit.
Végig kellett néznie, ahogy a poroszlók börtönbe hurcolják elkötelezett ügynökét, és azt sem akadályozhatta meg, hogy az egyházi ranglétrán sokkal alacsonyabb fokon álló papok istenítéletet szabjanak ki foglyukra. Nergasz tudta jól, hogy Erenike ugyanúgy meg fog halni, mint elődei. A püspök nem tagadhatta le maga előtt, hogy mindez az ő bűne, nélküle és a cselszövése nélkül Erenike nyugodtan élhetné egy cselédlány átlagos életét.
A püspök nem akart jelen lenni a vízpróbán, sem a lány közelében állni és érezni rettegését, amikor a tó felszíne összecsap fölötte. Azt viszont már nem tudta megállni, hogy a templomtoronyból ne kísérje figyelemmel az eseményeket. A távcsövön keresztül jól látta, ahogy Erenike énekével elűzi a viharfellegeket, majd azt is, ahogy a porkolábok gúnyos vigyorral felpeckelik a száját, hagyva ,hogy egy csúf szipirtyó derékig lemeztelenítse a lányt az izgatott csőcselék előtt.
Aztán villanásnyi idővel később a katonák könyörület nélkül a tóba hajították szerencsétlen elítéltet. Nergasz püspök hangtalanul zokogni kezdett, mert lelke egy eltemetett zugában régóta gyermekeként szerette Erenikét.

*

Mikor leszállt a sötétség, az ideig-óráig elkergetett vihar megkétszereződött erővel tért vissza, hogy lesújtson a városra. Nergasz püspök homályos tekintettel térdepelt a főoltár előtt és nyakló nélkül vedelte a pálinkát egy hatalmas butykosból. Az idős férfi egyre részegebbé vált, de mákszemnyit sem tudott enyhíteni a lelkét béklyókba fonó fájdalom kegyetlen szorításán.
Még hosszú órákon át nézte a toronyból az egyhangúan fodrozódó tó vizét, hátha felveti Erenike halálba dermedt tetemét, de a közönyös víztömeg örökre elnyelte őt is, ahogy a többieket.
A püspök undorodott magától, undorodott a világtól, legfőképp pedig az egyháztól. Odakint egyre veszettebbül tomboltak az elemek, s pontban éjfélkor mindent átható mennydörgés rázta meg a települést, miközben kitárult a templom súlyos ajtaja. Egy újabb villámcsapás megvilágította a bejárat boltívét, melyben egy zilált, emberi lény körvonalai villantak fel Nergasz káprázó tekintete előtt. A püspök eltátotta száját döbbenetében.
Erenike állt a templom küszöbén.
Az öregember mellkasából hörgő zihálás szakadt fel, miközben elillant agyáról a részegség köde, mintha egy varázsló egyetlen könnyed, ám kegyetlen mozdulattal kijózanította volna. A súlyos ajtó döngve becsapódott az éjféli látogató mögött, és a csapzott lányalak fáradt csoszogással indult meg a padsorok közti folyosóban a gyertyákkal megvilágított oltár felé. Erenike minden lépése sötét tócsát hagyott maga után a kőpadlón, miközben úgy közeledett hínárral hajában, mint egy démon.
- Üdvözöllek, atyám! – mondta a kísértet gúnyosan.
Nergasz összeborzongott, mert olyan érzése támadt, mintha a lány torkából feltörő hang egy kút mélyéről érkezett volna.
- Erenike? – kérdezte a férfi bizonytalan hangon, amikor végre meg tudott szólalni.
- Én vagyok – bólintott a rémítő látomás. – Eljöttem, hogy elmondjam neked az Anthea legnagyobb titkát.
- Nem én árultalak el...
- Tudom! – vágta el a lány hangja a vén pap hebegését. – A cseléd, aki bevádolt, maga is a páholy tagjai közé tartozott, mert elárultatásom a tervük része volt! Nővéreimnek igaza lett, lent a tó mélyén megláttam az igazságot. Sosem voltam a te gyermeked, arra viszont ráhibáztál, hogy egy boszorkány és egy hitehagyott pap ivadéka vagyok. A szekta helyezett az otthonod ajtajához, Nergasz, mert tudták, hogy te magad küldesz vissza hozzájuk.
Ahogy a lány egyre közelebb ért a püspökhöz, akinek úgy tűnt, mintha még a fény is irtózva hajlana el Erenikétől. A férfi partra vetett halként tátogott, de ajkai képtelenek voltak értelmes szavakat formálni.
- Tudod, milyen érzés volt birkaként várni, hogy vízbe fojtsanak? – kérdezte tőle a teremtmény, aki valaha csak egy egyszerű cselédlány volt. – El tudod képzelni, te féreg? A fejem fölött sötét fergeteg gyülekezett, és nővéreim rám kényszerítették akaratukat, hogy egy ősi énekkel űzzem el a vihart, miközben azt suttogták a fejemben, hogy a fenti vizek nem keveredhetnek a lentiekkel.
- Nem akarom hallani...
- De hiszen te akarod tudni a titkaikat, vén csuhás! – fröcsögte a lány. – A porkolábok kipeckelték a számat, ami nagy baj volt, mert az Anthea megtanítja minden jelöltjét az utolsó lélegzet visszatartására, akár napokon át is, de a technika csakis csukott ajakkal működik. Egyik tapasztalt asszonytestvérem rögtön közbeavatkozott. Felrohant az emelvényre, s míg ártalmatlan ágacskává változtatta a számba kényszerített fadarabot, elterelte a figyelmet azzal, hogy letépte felsőruhámat. Az a pillanat, amíg a férfiak kéjsóváran, a nők pedig irigyen rám meredtek, bőségesen elegendő volt a mágiájához.
- Ne folytasd, lányom! – nyüszítette Nergasz.
- Még mielőtt a tó vize összecsapott volna felettem, kiköptem a pecket és sikerült beszippantanom az utolsó korty levegőt. Tudod, pap, hogy mit láttam odalent a mélyben? Csontvázakat, ártatlanok fehérre koptatott maradványait!
A gyűlölettől izzó tekintetű lány ekkor már csupán karnyújtásnyira állt a paptól, s jobb kezét a remegő férfi vállára helyezte. A rémült püspök úgy látta, mintha ujjai végén borotvaéles karmok csillannának, vérvörös ajkában pedig kegyetlen, hústépő agyarak.
- És most a legnagyobb titok, atyám – mondta megvetően Erenike. – Háromhavonta egyszer az Anthea maga árulja be valamelyik jelöltjét, akit aztán istenítéletre küldenek a hatóságok. Addigra már rengeteg, ártatlanul megölt nő életereje gyűlik össze odalent a tóban. Az ostoba papok végzik el a piszkos munkát, mi pedig learatjuk a hasznát. Bábok vagytok a kezünkben, atyám! A régi nagy boszorkányok ültették el a ti ostoba pápáitok fejében, hogy a vízpróba a legtökéletesebb módja a magunkfajták leleplezésének, holott éppen abból nyerjük mágikus erőnket!
Nergasz felüvöltött félelmében, de már semmit sem tehetett, mert a következő pillanatban Erenike karmai a torkába mélyedtek és feltépték a nyaki ütőerét. Utána a lány hagyta, hogy áldozata az oltár elé hulljon, s miközben a püspök a hideg sötétségbe zuhant rádöbbent, az igazságra, amit már nem mondhatott el senkinek: nem a boszorkányszekta a sötétség leghatékonyabb szövetségese, hanem ő maga, és az egyház, melyet egész életében szolgált.

Vége

0
Te szavazatod: Nincs

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

p, 2008-12-19 08:37 Eve Rigel

Eve Rigel képe

A történet érdekes, a stílus jó, mégis ugyanazt éreztem, mint az eddigi novelláidnál: túl sok mindent zsúfolsz össze egy műbe. Ez itt remekül mutatna egy kisregényben, ahol részletesebben bemutatod az Anthea tevékenységét. Komolyan mondom, érdemes lenne megírnod, ráerősíteni a misztikumra, sötét titkokra.
Most olyan érzésem volt, mintha egy vázlatot olvasnék. ismét túl gyors volt a tempó, és túl sok a magyarázat a végén. Nem is a püspöknek szólt, inkább az olvasónak.
Könnyedén írsz, igazából nem is figyelsz rá, csak ömlenek belőled a történetek. Mint ahogy már beszéltünk róla, egy picit lassíts a tempón, és szerkeszd meg jobban az írásaidat.
Néhány észrevétel:
” A galambősz hajú, finoman metszett arcvonású egyházi méltóság lelkét acéltűként döfte át a fájdalom, amit az is elárult, hogy az idős férfi, máskor áthatóan villogó kék szeme könnybe lábadt a gyötrődéstől.”
Itt a középső tagmondatra nincs szükség, túlmagyarázásnak hat.
”…ne állj nekik ellent, hanem lépj közéjük…”
„ne áll nekik ellen, hanem lépj közéjük…”
Ne keverjük az ellentmondással!
” Isten küldte ajándékot látott a keservesen zokogó csecsemőben…”
A csecsemőkre nem ez a megfelelő kifejezés. A „keservesen zokogó” mögött mély érzelmek, lelki fájdalom, elkeseredés van. Egy csecsemő egyszerűen csak sír, mert éhes, bepisilt, vagy fázik. Másképpen nem tudja kifejezni.
Gratulálok! Remekül oldottad meg a feladatot. Kíváncsi vagyok a többi műveidre.

p, 2008-12-19 08:49 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
A terjedelmi korlát szűkre volt szabva, de simán meg tudnám írni hosszabban.
Bocs, ha megint pörgős lett, de ha nagyon lassítok, akkor hopp... :) , már megint
itt egy kisregény, és mindenki a fejét fogja. Majd kevesebb kávét iszom...
A hibákat javítom - úgy tűnik még mindig hajlamos vagyok a túlírásra, fene azt a
szószátyár mindenemet!
Köszönöm a véleményt!

p, 2008-12-19 09:32 Creideiki

Creideiki képe

Bizony ezt durván túlírtad. Mivel az 5000-es limit helyett majd' 11 000 lett, sajna nem tudom a feladat keretei között értékelni. Márpedig az egyik lényeg az volt:

Írd meg az alábbi történet folytatását, szigorúan 5000 karakteren belül maradva,...
Egy kielégítő megoldást kellett volna ekkora terjedelembe becsomagolni.

Bármilyen ötletes és hangulatos, kellemes írás, magát a feladatot nem oldottad meg.
Szóval normál keretek között 4,5 csillag lenne, de így most nem adok rá semmit. :(

(Azért nagyon tetszett ám...:) )
-----------------------------------------------------------------
http://creideiki.sfblogs.net

p, 2008-12-19 09:38 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
Hát, ha egyszer nem tudok olyan mikro történeteket írni - azért örülök, hogy tetszett...

p, 2008-12-19 10:39 bellamaria

bellamaria képe

Maggoth, szedj valami lassítót, és a kávédat pedig add ide nekem
:D mert ma reggel nem ittam.- A történet jó, érdeklődéssel olvastam, de tényleg egy könyvre való információ volt benne.

p, 2008-12-19 10:45 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
Köszi, hogy elolvastad - sajnálom az infó túltengést, megint jobban beindult a fantáziám,
mint kellett volna...

p, 2008-12-19 11:51 Dom Wolf

Dom Wolf képe

Jó kis sztori, nekem csupán az utolsó mondat szájbarágós. Azt a két sort lehetett volna rövidíteni egykét szóba, kicsit így ellaposodott a gondolat.
Amúgy gratulálok, jó volt olvasni!
________________
Franciául ha úri társaságba kerülök, olaszul a nőkhöz, németül gondolkodom, angolul a kutyáimmal ugatok. - (egy tábornok)
Magyarul? Írok...

sze, 2008-12-24 07:44 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
Mindig szákbarágósan írok - béna vagyok egy jó befejezést írni.

sze, 2008-12-24 10:58 Dom Wolf

Dom Wolf képe

Kénytelen vagyok egyet nem érteni veled. Az 5. scriptedben és még rengeteg írásodban jó a vége, meg úgy általában jó a vége! Csak néha ellaposodik, no de messze nem Mindig!
____________
Franciául ha úri társaságba kerülök, olaszul a nőkhöz szólok, németül gondolkodom, angolul a kutyáimmal ugatok. - (egy tábornok)
Magyarul? Írok...

sze, 2008-12-24 11:20 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
Na oké, köszi.

szo, 2008-12-20 17:38 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

Két dolgon sikerült már jóelőre felidegesítenem magamat, még mielőtt egyáltalán elkezdtem volna olvasni. Az egyik, hogy sokáig nem találtam meg (persze, mert megint átkerült a Fantasyba -.-). A másik, hogy több mint tízezer leütés, azaz több mint a megengedett karakterlimit kétszerese! Ennyire azért ne legyünk már nagyvonalúak…
(Talán ezért is vagyok most a szokásosnál kicsit kötekedőbb.)
*
„során belerángatta harcába” – névelő: a harcába?
„- Te az én törvénytelen” – gondolatjel
„embernek, ilyen pokoli botlást” – nem kell vessző
„. Anyád azt hiszem a Sátán ágyasa volt” – vessző: „. Anyád azt hiszem, [hogy] a Sátán ágyasa volt”
„Nagyobb korodban elhelyeztettelek szolgálóként a Merhuuvius-birtokon,” – javasolt szórend: „Nagyobb korodban szolgálóként helyeztettelek el a Merhuuvius-birtokon,”
„- Senkinek sem fogok beszélni róla” – gondolatjel
„- Nem – rázta meg a fejét gyorsan Nergasz -” – gondolatjel, gondolatjel
„ami nem is áll távol a valóságtól és, ha csakugyan létezik” – helytelen vesssző: „ami nem is áll távol a valóságtól, és ha csakugyan létezik”
„- Igen, ha kéred, atyám!” – gondolatjel
„– a várost láthatatlan fonadékkal átszövő misztikus” – vessző: „– a várost láthatatlan fonadékkal átszövő, misztikus”
„- Befogadtak, atyám!” – gondolatjel
„maszk mögött rejtik előttem” – mögé?
„- S mi volna az?” – gondolatjel
„- Még nem tudom – ismerte el a lány -,” – gondolatjel, gondolatjel
„Én magam is az lettem és közeledik a nap” – vessző
„- Remélem igazad lesz!” – gondolatjel, vessző: „- Remélem, [hogy] igazad lesz!”
„- Legyen meg az Úr akarata!” – gondolatjel
„ahogy száját felpeckelik a porkolábok gúnyos vigyorral hagyva ,hogy” – szórend, vessző, szóköz: „ahogy a porkolábok gúnyos vigyorral felpeckelik a száját, hagyva, hogy”
„egyre veszettebből tomboltak” – veszettebbül
„- Üdvözöllek, atyám!” – gondolatjel
„- Erenike?” – gondolatjel
„- Én vagyok” – gondolatjel
„- Tudom!” – gondolatjel
„, annak úgy tűnt” – akinek
„- Tudod milyen érzés” – gondolatjel, vessző: „– Tudod, [hogy] milyen érzés”
„miközben azt suttogták fejemben” – névelő: a fejemben
„- Nem akarom hallani...” – gondolatjel
„- De hiszen te akarod tudni titkaikat” – gondolatjel, névelő: a titkaikat
„rögtön közbe avatkozott” – közbeavatkozott
„a számba kényszerített fadarabot elterelte a figyelmet azzal” – vessző: „s míg (…) a számba kényszerített fadarabot, [addig] elterelte a figyelmet azzal”
„- Ne folytasd, lányom!” – gondolatjel
„- Még mielőtt a tó vize” – gondolatjel
„Tudod pap” – megszólítás, vessző
„A gyűlölettől izzó tekintetű lány, ekkor már” – nem kell vessző
„- És most a legnagyobb” - gondolatjel
„Addigra már rengeteg ártatlanul megölt nő” – vessző: „Addigra már rengeteg, ártatlanul megölt nő”
„, hogy a vízpróba a legtökéletesebb módja a magunkfajták leleplezésének, holott éppen abból nyerjük mágikus erőnket!” – és mi a helyzet a tűzpróbával, és a többi inkvizítori eszközzel?
„a püspök a hideg sötétségbe zuhant rádöbbent” – vessző
*
Az elejét (csillag előtti rész) dióhéjban, kb. tíz-tizenöt sorban össze lehetett volna foglalni.
A csillag utáni rész eleje (Erenike felbullanásáig) túl cifra, sokkal-sokkal rövidebb is lehetne (kb. három-öt sor).
Túlmagyarázod a korábban történteket (pl ruhaletépés megindoklása). Felesleges!
*
Jó történet a limit totális figyelmen kívül hagyásával. Jellemző a túlírtság, a hosszú leírások, hasonlatok. Ezek egy regényben nagyon szépen megállják a helyüket; hosszabb novellában is, de meg kell tanulnod megvágni és tömörebben megfogalmazni a lényeget; valamint kihúzni a jónak tűnő, de amúgy felesleges ötleteket. Ha kell, indítsd későbbről az eseményeket, és csak utalj vissza a korábbiakra!
A mondatfogalmazás jó, gördülékeny és olvasmányos, de nekem az az érzésem, visszaköszön benne egyfajta „minél előbb legyen kész” érzés. Ha igen, miért?
Persze, meg tudnád írni hosszabban. De meg tudnád-e írni rövidebben is?

___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

szo, 2008-12-20 18:20 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

Az ötödik feladatod is nagyon terjengős lett, másfélszerese a megengedettnek. Elgondolkodtam rajta, hogy ha a következő scriptfeladatod is ennyire hosszú lesz, nem fogom elolvasni. A határidőkkel nem kell törődnöd, legalább a karakterlimitet tartsd be! Vagy legalább lehessen látni, hogy igyekeztél. (Mert ezen én nem láttam.)
(Bocs, de mostanában kissé nyűgös vagyok...)
___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

szo, 2008-12-20 19:21 Creideiki

Creideiki képe

Egyet kell értsek. Anélkül, hogy ismételni akarnám magam, sajnos ez komoly probléma. Én is léptem túl keretet, de nem ennyire. Ez olyan mintha nem érdekelt volna, hogy van limit. Másnak az kihívás, hogy jó ötletekkel álljon elő, neked úgy látszik, hogy lerövidítsd a dolgokat, tömöríts, vagy megvágj. Adott esetben mindenki a saját kihívásának álljon elébe.
-----------------------------------------------------------------
http://creideiki.sfblogs.net

szo, 2008-12-20 19:46 Josy

Josy képe

Eddig azt hittem, tudom mi az a grafománia, és hogy abban szenvedek.
Maggothot látva megkönnyebbültem :D
_________________________
Gondolkodom, tehát ráérek.

sze, 2008-12-24 07:53 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
Igazad van, most a 3/1-et fogom megírni, kb 1 - 1 és 1/2 oldalnak gondolom
( az remélem, nem sok? ).
Igyekezni fogok...

sze, 2008-12-24 09:34 Josy

Josy képe

Maggoth!
1.)
A wordnál van olyan hogy "Eszközök" fülecske, fent, abban benne van, hogy "Szavak száma".
2.)
A Ctrl gombot a billentyűzeteden(balra lent, a legszélén) lenyomod az egyik kezeddel, a másikkal a mínusz jelet, jobbra fent, a legszélén, és közben azt mondod: Magóóóóóó-Tö-Hö!
3.)
Ismét az "Eszközök" fülecske, benne az "Automatikus javítások", abban a legelső "Auto Javítás" fülecskében, középen van egy üres sor.
"Hibás:" - ide beírsz két kötőjelet egymás után, így -- , melléje a "Jó:" részhez beírod a Ctrl és mínusz jelet (gondolatjel, előbb gyakoroltuk), nyomsz egy Ok - gombot.
4.)
Innentől kezdve, csak kétszer gyorsan le kell nyomnod a kötőjelet, és máris gondolatjelre javítja a gép, miközben valahonnan felülről, angyali kórus csendül fel: Magóóóóóó-Tö-Hö!

:D
_________________________
Gondolkodom, tehát ráérek.

sze, 2008-12-24 10:04 bellamaria

bellamaria képe

"abban a legelső "Auto Javítás" - bicikli javítás nincs?
:roll:
No jó, nem viccelünk. A 3. nekem is hasznos volt, mert még nem érkeztem mindent megpiszkálni a wordben.(nyomkolászni meg nem nagyon mertem) Kööszönjük szépen, tanító bácsi! :D

sze, 2008-12-24 10:15 Josy

Josy képe

A lényeg, hogy a 2. lépésnél mondani kell a Magóóóóóó-Tö-Hö! varázsigét, különben nem fog működni.
Akkor aztán várhatod a mennyei kórust. :D
_________________________
Gondolkodom, tehát ráérek.

sze, 2008-12-24 10:26 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
Ott a probléma, hogy én az eszközök fülecskét nem találom!

sze, 2008-12-24 10:42 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
OK. most már vili.

sze, 2008-12-24 14:27 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

Hozzátenném, hogy az "Eszközök->szavak száma" résznél kétféle számláló is van:
"Karakterek száma (szóköz nélkül):"
"Karakterek száma (szóközzel):"
Az utóbbi a mérvadó! Itt is, és a pályázatoknál is!
Hmm, akkor most már értem, miért lógtál mindig ki! Én kérek elnézést, nem tudtam, hogy nem tudtad.
___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

sze, 2008-12-24 14:31 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
Semmi gáz, most már menni fog - persze jól jött, hogy valaki úgy magyarázta el nekem, mint
egy két évesnek.

sze, 2008-12-24 14:54 Josy

Josy képe

Szívesen, máskor is.
És ha ezentúl elrontod, jogosan áll beléd a Hantos bárd :D
_________________________
Gondolkodom, tehát ráérek.

sze, 2008-12-24 14:55 Ndy

Ndy képe

Mostanra csak megjegyezte, mit kell mondania :D

szo, 2008-12-20 19:02 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Visszatettem a helyére a művet. (Ha legközelebb nem találsz valamit, szólj, megoldjuk. :) )
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

sze, 2008-12-24 07:50 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
Nem szándékos stuffolás, azt hittem, hogy kb. két oldal fedi a megadott karakterszámot,
ami nekem kínaiul van. Az én gépemen ráadásul nem tudom, hogy kell átállíytani a
ctrl+ - t, hogy gondolatjelet kapjak, úgyhogy ezek se szándékos hibák - tök analfabéta
vagyok a géphez. Igazad van, felakartam pörgetni a dolgot, hogy mielőbb behozzam a
lemaradást, és tényleg meg tudtam volna írni rövidebben is.
Kösz a hibalistát, és kellemes karácsonyt!